ARTICLE BELOW: ENGLISH, POLISH AND NORWEGIAN

 

SUBCONTRACTOR WITH AMBITIONS

Arctic Building & Construction is not quite like everyone else. They are opposed to social dumping and have a zero vision of injuries and conflicts. The company is growing rapidly with ambitions for the future.

– As far as I know there are no companies operating as we do,» says CEO and co-owner Ragnar Reitan.

We are committed to getting good and long-term partnerships with the major contractors.

The company has its roots from the company Reinertsen Poland, which was taken over by Kaare Nordbø and changed its name to Concretum, before the Reinertsen Entreprenør was sold to Veidekke in 2015. Reitan started 1. January of this year and has, until now, had his main focus on building the new business in Norway. The company took a «restart» in Norway and the newly started company has now passed 60 employees, and the entire group has passed 200 employees.

– Now we have a business that is big enough to take the next step in the growth strategy.

We now strengthen our position and presence in Norway by strengthening the management and establishing a head office in Lørenskog, he explains.

In the long term, a role in the new «Construction City» business cluster is wanted.

In addition to companies in Norway, Poland and Iceland, start-up in Sweden is scheduled for 2019. In Poland, the company takes care of administration and recruiting. They also have a factory hall that, among other things, produces wall elements.

– If we are successful with our goals, we will be 500 employees at the end of 2020,» says Reitan.

POLISH MANPOWER

The company has workers exclusively from Poland. Co-owner Nordbø has lived 24 years in Poland and spends a lot of time recruiting, in addition to leading the business in Iceland.

– Getting the right people is key. That is Alpha and Omega, Reitan concludes.

– In Norway there is a shortage of qualified labour in many areas. We can provide resources where the main contractors do not have the inhouse capacity or want to subcontract parts of the work. We may, when needed, recruit relatively many from Poland in short time.

We highly appreciate our workers and we provide them with knowledge and prerequisites for success, and I personally meet all new employees.

The workers are thoroughly trained and well equipped for performing their jobs safe and with good quality, which Reitan sees as a competitive edge.

ZERO VISION

The company has zero vision of incidents with damage. He himself got HSE in the bones through 20 years in AF Gruppen as department director for oil and gas civil construction projects.

The company also has zero vision of conflicts.

– As subcontractor you are last chain. There are always variations in the projects and it is challenging to avoid disputes about settlement. We seek to avoid conflicts and get satisfied clients by being clear and honest on arisen variations and strive for continuous settlement of these and to find good solutions for all parties.

S P R E K encapsulates the company’s value base.

– The first four will lead to the last, which is client satisfaction. Without satisfied clients, we do not get new jobs.

S stands for Social Responsibility, P for Professional and R for Redelig (honest).

– Everything shall be neat and tidy and withstand the light of day, Reitan emphasizes.

– E stands for Enthusiastic. It mostly goes on the personality of us two owners. We go in with energy, desire and great enthusiasm. We are trying to get this to spread to our employees, clients and partners.

 

WE HIGHLY APPRECIATE OUR WORKERS AND

WE PROVIDE THEM WITH KNOWLEDGE AND PREREQUISITES FOR SUCCESS,

AND I PERSONALLY MEET ALL NEW EMPLOYEES.

Ragnar Reitan

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PODWYKONAWCA Z AMBICJAMI

Arctic Building & Construction nie jest taki, jak wszyscy inni. Są przeciwni dumpingowi socjalnemu i mają wizję zerowych obrażeń i konfliktów. Firma rozwija się dynamicznie, ze sporymi ambicjami na przyszłość.

– O ile mi wiadomo, nie ma firm działających tak jak my – mówi CEO i współwłaściciel Ragnar Reitan. Dążymy do tego, aby stworzyć dobre i długoterminowe partnerstwo z naszymi głównymi kontrahentami.

Firma wywodzi się z firmy Reinertsen Polen, która została przejęta przez Kaare Nordbø i zmieniła nazwę na Concretum, zanim Reinertsen Entreprenør został sprzedany firmie Veidekke w 2015 roku. Reitan rozpoczął działalność 1 stycznia tego roku i do tej pory skoncentrował się głównie na budowaniu nowej firmy w Norwegii. Firma podjęła «restart» w Norwegii, a nowo powstała firma osiągnęła już liczbę 60 pracowników, a cała grupa liczy teraz prawie 200 pracowników.

– Mamy teraz biznes, który jest wystarczająco duży, aby zrobić kolejny krok w strategii rozwoju. Obecnie wzmacniamy naszą pozycję i obecność w Norwegii, rozszerzając zarządzanie i otwierając siedzibę w Lørenskog, wyjaśnia. Na dłuższą metę planujemy mieć znaczącą role w nowym klastrze biznesowym «Construction City«.

Oprócz firm w Norwegii, Polsce i Islandii, w roku 2019 planowane jest rozpoczęcie działalności w Szwecji. W Polsce firma zajmuje się administracją i rekrutacją. Tu znajduje się też hala fabryczna, produkująca między innymi elementy ścienne.

– Jeśli osiągniemy nasze cele, do końca 2020 roku będziemy zatrudniać 500 pracowników – mówi Reitan.

POLSKA SIŁA

Firma zatrudnia pracowników wyłącznie z Polski. Współwłaściciel Nordbø od 24 lat mieszka w Polsce i poświęca dużo czasu na rekrutację, poza prowadzeniem firmy w Islandii.

– Najważniejsze jest znalezienie właściwych ludzi. To jest Alpha i Omega, podsumowuje Reitan.

– W Norwegii brakuje wykwalifikowanej siły roboczej w wielu dziedzinach. Możemy zapewnić zasoby tam, gdzie główni kontrahenci nie mają zdolności produkcyjnych lub chcą zlecić podwykonawstwo części prac. W razie potrzeby możemy w stosunkowo krótkim czasie pozyskać stosunkowo dużo osób z Polski. Bardzo doceniamy naszych pracowników i zapewniamy im wiedzę, i warunki niezbędne do odniesienia sukcesu, a ja osobiście poznaję wszystkich nowych pracowników.

Pracownicy są dobrze wyszkoleni i dobrze przygotowani do wykonywania swojej pracy bezpiecznie i w najlepszej jakości, co Reitan uważa za zdecydowana przewagę konkurencyjną.

WIZJA ZERO

Firma dąży do wizji zero incydentów z urazami. On sam przez 20 ‘dostał w kość’ BHP w AF Gruppen, gdzie pracował jako dyrektor departamentu projektów budowlanych związanych z ropą naftową i gazem.

Firma ma również wizje zero konfliktów.

– Jako podwykonawca jesteś ostatnim łańcuchem. W projektach zawsze występują różnice i trudno jest uniknąć sporów dotyczących rozliczeń. Dążymy do unikania konfliktów i zdobywania zadowolonych klientów poprzez jasne i uczciwe zmiany, dążymy do ciągłego ich rozwiązywania i znalezienia dobrych rozwiązań dla wszystkich stron.

S P R E K podsumowuje podstawowe wartości firmy.

– Pierwsze cztery doprowadzą do ostatniego, czyli zadowolenia klienta. Bez zadowolonych klientów nie otrzymamy nowych zleceń, czyli nowych miejsc pracy.

S oznacza odpowiedzialność społeczną, P oznacza profesjonalizm, a R oznacza Redelig (uczciwość).

– Wszystko powinno być schludne i uporządkowane, i wytrzymać światło dzienne, podkreśla Reitan.

– E oznacza entuzjazm. Chodzi w szczególności o osobowość nas – dwóch właścicieli. Jesteśmy nastawieni na działanie z energią, pragnieniem i wielkim entuzjazmem. Staramy się rozpowszechniać to wśród naszych pracowników, klientów i partnerów.

 

– BARDZO DOCENIAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

I ZAPEWNIAMY IM WIEDZĘ I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ODNIESIENIA SUKCESU,

A JA OSOBIŚCIE POZNAJĘ WSZYSTKICH NOWYCH PRACOWNIKÓW.

 

Ragnar Reitan

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UNDERENTREPRENØR MED AMBISJONER

Arctic Building & Construction er ikke helt som alle andre. De er imot sosial dumping og har nullvisjon på skader og konflikter. Selskapet er i sterk vekst med ambisjoner for fremtiden.

– Så vidt jeg vet er det ingen selskaper som opererer slik vi gjør, sier CEO og medeier Ragnar Reitan.

– Vi satser hardt på å få godt og langsiktig samarbeid med de store hovedentreprenørene.

Selskapet har røtter fra Reinertsen Polen som ble overtatt av Kaare Nordbø og endret navn til Concretum, før Reinertsen Entreprenør ble solgt til Veidekke i 2015. Reitan startet 1. januar i år og har til nå hatt som hovedfokus å bygge opp virksomheten i Norge. Selskapet tok en «restart» i Norge og det nystartede selskapet har nå passert 60 ansatte, og hele konsernet har passert 200 ansatte.

– Nå har vi en virksomhet som er stor nok til å ta neste skritt i vekststrategien.

Vi styrker nå vår posisjon og tilstedeværelse i Norge ved å styrke ledelsen og etablere et hovedkontor i Lørenskog, forklarer han.

På sikt ønskes en rolle i den nye næringsklyngen «Construction City».

I tillegg til selskaper i Norge, Polen og på Island, planlegges det oppstart i Sverige i 2019. I Polen tar selskapet seg av administrasjon og rekruttering. De har også en fabrikkhall som blant annet produserer veggelementer.

– Hvis målsettingen lykkes, vil vi være 500 ansatte ved utgangen av 2020, sier Reitan.

Polsk arbeidskraft

Selskapet har arbeidere utelukkende fra Polen. Medeier Nordbø har bodd 24 år i Polen og bruker mye tid på rekruttering i tillegg til å lede virksomheten på Island.

– Man må sørge for å få tak i de rette folkene. Det er det som er alfa og omega, slår Reitan fast.

– I Norge er det mangel på kvalifisert arbeidskraft på mange områder. Vi kan tilby ressurser der hovedentreprenørene ikke har kapasitet i eget hus eller ønsker å sette bort jobber. Vi kan ved behov rekruttere relativt mange fra Polen på kort tid.

– Vi setter veldig pris på våre ansatte og er nøye med å gi dem kunnskap og forutsetninger for å lykkes, og jeg møter selv alle nyansatte personlig.

Arbeiderne kurses grundig og er godt rustet for en kvalitetsmessig og sikker jobb, noe Reitan ser som et konkurransefortrinn.

Nullvisjon

Selskapet har nullvisjon på skader. Selv fikk han HMS inn i ryggmargen gjennom 20 år i AF Gruppen som avdelingsdirektør for anleggsmessige prosjekter for olje- og gassbransjen.

Selskapet har også nullvisjon på konflikter.

– Som underentreprenør er du siste ledd. Det oppstår alltid endringer og det er krevende å unngå uenigheter om oppgjør. Vi søker å unngå konflikter og få fornøyde kunder ved å være tydelig og ærlig på oppståtte endringer, og tilstreber løpende enighet om disse og å finne gode løsninger for alle parter.

S P R E K sammenfatter selskapets verdigrunnlag.

– De fire første skal lede til den siste, som er Kundetilfredshet. Uten tilfredse kunder får vi ikke nye jobber, slår Reitan fast.

S står for Samfunnsansvarlig, P for Profesjonell og R for Redelig.

– Alt skal være ordentlig og ryddig og tåle dagens lys, understreker Reitan.

– E står for Entusiastisk. Det går mest på oss to gründere som personer. Vi går inn med liv og lyst og stor entusiasme. Vi forsøker å få dette til å spre seg til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

 

– VI SETTER VELDIG PRIS PÅ VÅRE ANSATTE OG ER NØYE

MED Å GI DEM KUNNSKAP OG FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES,

OG JEG MØTER SELV ALLE NYANSATTE PERSONLIG.

                                                                                                           Ragnar Reitan